Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Chính sách an toàn

Tại Lilamaemc, vấn đề An toàn, Sức khỏe và Môi trường của toàn thể cán bộ công nhân viên luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu, vì thế Công ty luôn chú trọng:

ü     Thực hiện quy trình đào tạo về an toàn đối với toàn thể CBCNV và yêu cầu mọi người phải có trách nhiệm thực hiện công tác an toàn trong mọi hoạt động của mình

ü     Phổ biến quán triệt vấn đề an toàn, sức khỏe và môi trường đến từng cấp độ và thành viên trong hệ thống quản lý.

ü     Thiết lập những thước đo đánh giá về an toàn, sức khỏe và môi trường và luôn kiểm tra, đánh giá lại những thước đo đó.

ü     Trọng dụng những sáng kiến cải tạo nâng cao sức khỏe, an toàn và môi trường để thực thi chính sách này được tốt hơn.

ü     Giữ liên lạc với các bên liên quan để thông báo về những thành tựu đạt được trong việc lỗ lực cải tiến các điều kiện của chính sách HSE

ü     Tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc chung của chính sách HSE và chính sách HSE của Lilamaemc.

antoan

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35